VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ

   Chi tiết

   VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ Download

   VNDIRECT: Danh sách chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ

   Chi tiết

   VNDIRECT: Danh sách chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ Download

   VNDIRECT: Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm, mã chứng khoán cơ sở FPT

   VNDIRECT: Báo cáo Danh mục Chứng khoán thực hiện GDKQ của Sở GDCK Hà Nội và Hồ Chí Minh tháng 07/2019

   Chi tiết

   Download

   VNDIRECT: Công bố thông tin Thay đổi Số lượng Cổ phiếu có Quyền Biểu quyết đang lưu hành

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố thông tin Thay đổi Số lượng Cổ phiếu có Quyền Biểu quyết đang lưu hành Download

   VNDIRECT: Công bố Thông tin Ký Hợp đồng Kiểm toán

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố Thông tin Ký Hợp đồng Kiểm toán Download

   VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ

   Chi tiết

   VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ Download

   VNDIRECT: Báo cáo danh mục Chứng khoán thực hiện GDKQ của Sở GDCK Hà Nội và Hồ Chí Minh Quý III/2019

   VNDIRECT: Công bố thay đổi Số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố thay đổi Số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download

   VNDIRECT: Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện GDKQ của Sở GDCK Hà Nội và Hồ Chí Minh tháng 06/2019

   VNDIRECT: Công bố thông tin Quyết định số 49352/QĐ-CT-TKT8

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố thông tin Quyết định số 49352/QĐ-CT-TKT8 Download

   VNDIRECT: Công bố Quyết định chấp thuận niêm yết Chứng quyền có bảo đảm mã chứng khoán cơ sở FPT và MWG

   VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ

   Chi tiết

   VNDIRECT: Danh sách Chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ Download

   VNDIRECT: Công bố thông tin kết quả chào bán chứng quyền mã chứng khoán cơ sở FPT và MWG

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố thông tin kết quả chào bán chứng quyền mã chứng khoán cơ sở FPT và MWG Download

   VNDIRECT: Công bố các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 34/GCN-UBCK, số 35/GCN-UBCK, Bản cáo bạch chào bán chứng quyền và Thông báo phát hành chứng quyền như sau

   Ngày 12/6/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 34/GCN-UBCK và số 35/GCN-UBCK ngày 11/6/2019 của UBCKNN. Kèm theo Giấy chứng nhận, VNDIRECT công bố Bản cáo bạch và Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm như sau:

   1. Bản cáo bạch chào bán Chứng quyền có bảo đảm – Công ty CP FPT và Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm kèm theo.
   2. Bản cáo bạch chào bán Chứng quyền có bảo đảm – Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động và Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm kèm theo.

   BCB OC_CW_FPT 190610 x1

   BCB OC_CW_MWG 190610 x1

   Thong bao phat hanh CW FPT

   Thong bao phat hanh CW MWG

   VNDS_CBTT

   Giấy chứng nhận chào bán FPT

   Giấy chứng nhận chào bán MWG

    

    

   VNDIRECT: Công bố thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

   Chi tiết

   VNDIRECT: Công bố thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành Download

   VNDIRECT: Công bố Quyết định số 430/QĐ-UBCK của UBCKNN về Phòng giao dịch Lê Văn Lương của Công ty

   VNDIRECT: Báo cáo Danh mục Chứng khoán thực hiện GDKQ của Sở GDCK Hà Nội và HCM tháng 05/2019

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi