Thông tin các sản phẩm hợp đồng tương lai và tỷ lệ ký quỹ ban đầu áp dụng từ ngày 10/07/2019:

    

   STT

   Sản phẩm

   Mã CKPS

   Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

    Sức mua

   Tỷ lệ Khách hàng nộp 

   1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng hiện tại  VN30F1M 13.5% 80% 16.875%
   2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng tiếp theo  VN30F2M 13.5% 80% 16.875%
   3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng cuối quý  VN30F1Q 13.5% 80% 16.875%
   4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng cuối quý tiếp theo VN30F2Q 13.5% 80% 16.875%

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi