VNDIRECT thông báo Điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:
   Dựa vào các quy định của Ủy ban chứng khoán (SSC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), VNDIRECT đưa ra các quy định cho Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 như sau:
   1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Xem chi tiết cho từng Hợp đồng tại ĐÂY.

    

   2.Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền: 100% (VSD chưa cho phép ký quỹ bằng chứng khoán)

    

   3. Tỷ lệ tài khoản: bao gồm 2 tỷ lệ (1) Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh tại VNDIRECT và (2) Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tại VSD

   a. Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh (tại VNDIRECT):
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 1 (Ngưỡng an toàn): 80%
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (Ngưỡng call margin): 95%
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (Ngưỡng xử lý): 100%

   b. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (tại VSD):
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 1 (Ngưỡng an toàn): 80%
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (Ngưỡng call margin): 95%
   – Ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (Ngưỡng xử lý): 100%

    

   Nếu một trong hai Tỷ lệ tài khoản chạm Ngưỡng 95%:

   •  Trong phiên giao dịch: VNDIRECT không gửi thông báo, Khách hàng chủ động theo dõi tỷ lệ. Khách hàng có thể đóng bớt vị thế/nộp thêm tiền để giảm tỷ lệ tài khoản để tránh trường hợp VNDIRECT đóng vị thế bắt buộc để giảm tỷ lệ của Khách hàng về Ngưỡng an toàn 80% nếu 1 trong 2 tỷ lệ tài khoản chạm Ngưỡng xử lý 100%
   • Kết thúc phiên giao dịch: VNDIRECT gửi thông báo yêu cầu bổ sung tiền/đóng bớt vị thế vào ngay đầu phiên giao dịch tiếp theo. Nếu 1 trong 2 tỷ lệ tài khoản chạm Ngưỡng xử lý 100% vào phiên giao dịch tiếp theo thì VNDIRECT sẽ thực hiện đóng vị thế để giảm Tỷ lệ tài khoản của Khách hàng về Ngưỡng an toàn 80%

    

   Nếu một trong hai Tỷ lệ tài khoản chạm Ngưỡng xử lý 100%:VNDIRECT thực hiện đóng vị thế ngay khi Tỷ lệ chạm 100% để đưa Tỷ lệ tài khoản của KH về Ngưỡng an toàn 80%

    

   4. Nợ thấu chi

   Khách hàng phát sinh Nợ thấu chi (Phí giao dịch, thuế, lỗ vị thế từ phiên giao dịch trước) tại tài khoán phái sinh tại VNDIRECT: Công ty sẽ sử dụng tiền ở tài khoản tại VNDIRECT để thanh toán Nợ thấu chi. Do đó, Khách hàng không nên ký quỹ toàn bộ tiền lên Tài khoản ký quỹ tại VSD, nên giữ lại một phần tiền tại Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT để thanh toán các loại phí, thuế, lỗ trong phiên giao dịch trước. Nếu Khách hàng không có đủ số dư thì VNDIRECT sẽ thực hiện:

   • Rút tiền từ tài khoản ký quỹ tại VSD nhưng vẫn đảm bảo sau khi rút Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tại VSD vẫn bằng hoặc dưới Ngưỡng an toàn 80%
   • Nếu Tài khoản ký quỹ không đủ điều kiện để rút tiền, Khách hàng cần nộp tiền để thanh toán khoản nợ thấu chi này trước 1h chiều. Sau 1 giờ chiều, nếu Khách hàng chưa thanh toán toàn bộ số Nợ thấu chi, VNDIRECT sẽ thực hiện đóng vị thế đủ để thanh toán Nợ thấu chi của Khách hàng.

    

   5. Phí giao dịch (Áp dụng từ ngày 06/06/2018):

    • Phí giao dịch một chiều mở/đóng vị thế qua ngày: 12,000 đồng/giao dịch/hợp đồng
    • Phí giao dịch mở/đóng vị thế trong ngày: 7,000 đồng/giao dịch/hợp đồng (Như vậy, tổng phí giao dịch 2 chiều trong ngày của cùng 1 hợp đồng là 14,000 đồng)

   6. Giới hạn vị thế:

   – Khách hàng cá nhân: 5,000 hợp đồng
   – Khách hàng tổ chức: 10,000 hợp đồng

   Lưu ý: 

   Tài khoản phái sinh của Khách hàng bao gồm 2 phần: (1) Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT và (2) Tài khoản ký quỹ tại VSD.

   1. Khách hàng cần ký quỹ (chuyển tiền từ Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT lên Tài khoản ký quỹ tại VSD) trước khi giao dịch
   2. Lỗ trong phiên:
    • Làm tăng Yêu cầu ký quỹ, do đó tăng Tỷ lệ tài khoản
    • Kết thúc phiên giao dịch: Phần lỗ này sẽ kết chuyển từ Tài khoản ký quỹ tại VSD sang Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT. Công ty sử dụng tiền tại Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT để thanh toán khoản lỗ của phiên giao dịch trước.
   3. Lãi trong phiên:
    • Theo quy định phần lãi trong phiên không giảm Yêu cầu ký quỹ, do đó không làm giảm Tỷ lệ tài khoản
    • Phần lãi này sẽ được trả vào tài khoản của Khách hàng muộn nhất 11 giờ sáng phiên giao dịch tiếp theo

    

   Điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VNDIRECT sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử và có thể sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ phù hợp với quy định của cơ quan quản lý và quy định của Công ty.

   Khách hàng có thể xem lại kiến thức cơ bản tại đây: https://www.vndirect.com.vn/kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh/

    

    

   Hỏi đáp Chat với chúng tôi