Để mở tài khoản chứng khoán Phái sinh, Quý khách cần có tài khoản cơ sở tại VNDIRECT