Hợp tác cùng phát triển

Công ty nào là đơn vị kiểm toán độc lập của VNDIRECT?

02/10/2019    382

Chia sẻ

Tùy theo tình hình thực tế từng năm, Đại hội cổ đông thường niên sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Viêt Nam, bao gồm:

– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

– Công ty TNHH KPMG Việt Nam

– Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Năm 2019, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiên kiểm toán cho VNDIRECT.

DMCA.com Protection Status