Góp ý cho VNDIRECT

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 31/03/2020

STT Họ tên Số lượng sở hữu (CP) Tỷ lệ đại diện (%)
1 Cổ đông điều hành (Ban điều hành) 6,565,789 Cổ phiếu 2.98
2 Cổ đông lớn 99,296,922 Cổ phiếu 45.05
3 Cổ đông khác 102,702,646 Cổ phiếu 46.59
4 Cổ phiếu quỹ 11,864,812 Cổ phiếu 5.38
TỔNG CỘNG 220,430,169 Cổ phiếu 100