Góp ý cho VNDIRECT

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 19/01/2021

STT Họ tên Số lượng sở hữu (CP) Tỷ lệ đại diện (%)
1 Cổ đông điều hành 6,563,089 2.98
2 Cổ đông lớn 56,188,354 25.49
3 Cổ đông khác 145,768,996 66.13
4 Cổ phiếu quỹ 11,909,730 5.4
220,430,169 100