Góp ý cho VNDIRECT

Cấu trúc cổ đông

STT Họ tên Chức vụ Số lượng sở hữu Tỷ lệ sở hữu Tỷ lệ đại diện
Hội đồng quản trị
1 Phạm Minh Hương Chủ tịch HĐQT 6,414,459 cổ phiếu 2.91% 2.91%
2 Vũ Hiền Thành viên HĐQT 180 cổ phiếu 0.0008% 0.0008%
3 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT 0 cổ phiếu 0% 0%
4 Phạm Lê Nhật Quang Thành viên HĐQT 0 cổ phiếu 0% 0%
5 Pekka Mikael Nastamo Thành viên HĐQT 1,150 cổ phiếu 0.0051% 0.0051%
Ban kiểm soát
1 Hoàng Thúy Nga Trưởng Ban Kiểm soát 0 cổ phiếu 0% 0%
2 Nguyễn Thị Minh Hạnh Thành viên BKS 0 cổ phiếu 0% 0%
3 Huỳnh Thanh Bình Minh Thành viên BKS 0 cổ phiếu 0% 0%
Người được ủy quyền CBTT
1 Điêu Ngọc Tuấn Người được ủy quyền CBTT 20000 cổ phiếu 0.009073% 0.009073%

Danh sách cổ đông lớn

STT Họ tên Chức vụ Số lượng sở hữu Tỷ lệ đại diện Tỷ lệ sở hữu
1 Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính IPA 56,188,354 cổ phiếu 25.49% 25.49%
2 PYN ELITE FUND (NON-UCITS) 20,589,050 cổ phiếu 9.34% 9.34%
3 YURIE VIETNAM SECURITIES INVESTMENT TRUST (STOCK) 11,336,017 cổ phiếu 5.18% 5.18%
4 VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P 11,108,501 cổ phiếu 5.04% 5.04%