Hợp tác cùng phát triển

Cách t hức giao dịch Chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm 12/06/2018    643

Chia sẻ

I. Để giao dịch Chứng quyền có bảo đảm (CW), Quý khách có hai cách sau:

– Sơ cấp: Đăng ký mua tại sàn giao dịch của VNDIRECT

– CW niêm yết trên HSX: Mua/bán chứng quyền đã niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán:

Sau khi phát hành CW sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán HCM, Quý khách có thể mua/bán CW như Chứng khoán thông thường hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn.


Thời gian thanh toán bù trừ: T+2 ngày


– Nếu giữ CW đến đáo hạn, NĐT sẽ được thanh toán phần lãi chênh lệch theo công thức sau:

Thanh toán = Giá CKCS bình quân 5 phiên trước ngày đáo hạn – Giá thực hiện

II. Một số câu hỏi thường gặp về chứng quyền có bảo đảm:

1. Quý khách có thể mua chứng quyền bán không?

Không, theo quy định hiện tại của UBCK và Sở giao dịch, Quý khách chỉ có thể mua chứng quyền mua.

2. Quý khách có thể bán CW trước đáo hạn không?

Có, sau khi CW niêm yết trên sàn giao dịch, Quý khách có thể lựa chọn bán CW trên sàn giao dịch hoặc giữ đến đáo hạn để nhận thanh toán với CTCK (nếu CW ở trạng thái lãi)

3. Quý khách có được phép giao dịch ký quỹ đối với CW không?

Không, theo quy định của UBCK và SGDCK HSX, Quý khách không được phép giao dịch ký quỹ đối với CW.

4. Sau khi CW đáo hạn Quý khách có thể tiếp tục được giao dịch CW không?

Khi CW đáo hạn, NĐT sẽ được nhận thanh toán chênh lệch nếu giá thanh toán CW (TB giá 5 phiên trước đáo hạn của CKCS) lớn hơn giá thực hiện. Sau đó, CW sẽ không còn giá trị giao dịch và không được hưởng bất kỳ lợi ích nào.

5. Tổ chức phát hành Chứng khoán cơ sở có được giao dịch CW không?

Không, tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được phép đầu tư CW dựa trên chứng khoán do tổ chức đó phát hành

6. Người nội bộ và người liên quan của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có được giao dịch CW không?

Có, người liên quan của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở được phép giao dịch CW phát hành trên chứng khoán cơ sở đó. Tuy nhiên, khi giao dịch phải thực hiện công bố thông tin 3 ngày trước ngày giao dịch.

7. Quý khách sở hữu chứng quyền có quyền nhận cổ tức/quyền mua cổ phiếu phát hành thêm/biểu quyết/tham gia ĐHCĐ không?

Không, Quý khách sở hữu CW sẽ không có bất cứ quyền nào đối với công ty như cổ đông của cổ phiếu đó.

8. Giá trần/sàn của CW như thế nào?

Giá trần/sàn của CW được xác định được theo công thức sau:

Giá trần/sàn CW = Giá tham chiếu CW +/- (Giá CKCS*Biên độ dao động) / Tỷ lệ chuyển đổi

Ví dụ:


Giá CKCS 100,000 đồng, biên độ dao động 7%. Giá tham chiếu CW là 5,000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 2:1

Giá trần CW = 5,000 + (100,000*7%)/2 = 8,500 đồng


Giá sàn CW = 5,000 – (100,000*7%)/2 = 1,500 đồng

9. Phí giao dịch CW?

Phí giao dịch CW bằng với phí giao dịch chứng khoán thông thường.

10. Giá CW có điều chỉnh khi Chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp không?

Không, giá CW không điều chỉnh khi Chứng khoán cơ sở phát sinh sự kiện doanh nghiệp (Trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu mới…). Các sự kiện này sẽ được điều chỉnh thông qua giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi của CW để đảm bảo lợi ích của NĐT không đổi. Giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ được công bố công khai cho NĐT.

11. CW có bị tạm ngừng giao dịch?

Giống như cổ phiếu, CW cũng sẽ bị tạm ngừng giao dịch trong các trường hợp:

Chứng khoán cơ sở của CW bị tạm ngừng giao dịch


Sự cố bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố kỹ thuật tại hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán


Các trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán thấy cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư

III. Thực hiện quyền

1. Việc thực hiện quyền diễn ra như thế nào?

– Vào ngày đáo hạn, nhà đầu tư sở hữu các CW ở trạng thái ITM được quyền yêu cầu thực hiện CW và được thanh toán tiền mặt bằng khoảng chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện quyền.

– Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư đặt lệnh thực hiện chứng quyền hoặc kể từ ngày đáo hạn.

2. Điều gì xảy ra nếu NĐT không thực hiện quyền khi CW đáo hạn?

Trường hợp nhà đầu tư không đặt lệnh yêu cầu thực hiện quyền đối với các CW ở trạng thái lãi (ITM), tổ chức phát hành vẫn phải thanh toán tiền cho nhà đầu tư sở hữu các CW này.

DMCA.com Protection Status