Báo cái Tài chính Riêng Q3/2019

   18/10/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3/2019

   18/10/2019 Download

   Giải trình chênh lệch Lợi nhuận Q3/2019

   18/10/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Riêng Soát Xét Bán Niên 2019

   14/08/2019 Download

   Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính đã được soát xét Bán niên năm 2019

   14/08/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Hợp nhất Soát Xét Bán niên 2019

   14/08/2019 Download

   Giải trình Chênh lệch Lợi Nhuận Bán niên năm 2019

   14/08/2019 Download

   Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận Q2/2019

   22/07/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q2/2019

   20/07/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Riêng Q2/2019

   20/07/2019 Download

   Separate Financial Statements Q1/2019

   20/04/2019 Download

   Consolidated Financial Statements Q1/2019

   20/04/2019 Download

   Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận Q1/2019

   20/04/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Riêng Q1/2019

   20/04/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q1/2019

   20/04/2019 Download

   Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận Năm 2018

   29/03/2019 Download

   Audited Separate Financial Statement 2018

   29/03/2019 Download

   Audited Financial Safety Ratio Report

   29/03/2019 Download

   Audited Consolidated Financial Statement 2018

   29/03/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Riêng Đã Được Kiểm Toán Năm 2018

   29/03/2019 Download

   Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2018

   29/03/2019 Download

   Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính đã được Kiểm toán Năm 2018

   29/03/2019 Download

   Báo cáo Tài chính riêng Q4/2018

   19/01/2019 Download

   Giải trình Chênh lệch Lợi nhuận Q4/2018

   19/01/2019 Download

   Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2018

   19/01/2019 Download

   Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2018

   19/10/2018 Download

   Báo cáo tài chính riêng Q3/2018

   19/10/2018 Download

   Reviewed Financial Safety Ratio Report - First Half year 2018

   15/08/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Soát Xét Bán Niên 2018

   15/08/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Riêng Soát Xét Bán Niên 2018

   14/08/2018 Download

   Giải Trình CLLN Bán Niên Năm 2018

   14/08/2018 Download

   Báo Cáo Tỷ Lệ An Toàn Tài Chính Bán Niên Soát Xét 2018

   14/08/2018 Download

   Giải Trình CLLN Qúy 2/2018

   20/07/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Q2/2018

   20/07/2018 Download

   Giải Trình CLLN Hợp Nhất Quý 2/2018

   20/07/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Riêng Q2/2018

   20/07/2018 Download

   Giải Trình CLLN Riêng Q1.2018

   20/04/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Q1/2018

   20/04/2018 Download

   Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1/2018

   20/04/2018 Download

   Giải Trình CLLN Riêng 2017

   30/03/2018 Download

   Giải Trình CLLN Hợp Nhất 2017

   30/03/2018 Download

   Giải Trình Lợi Nhuận Riêng Q4/2017

   19/01/2018 Download

   Giải Trình Lợi Nhuận Hợp Nhất Q4/2017

   19/01/2018 Download

   Báo Cáo Tỉ Lệ An Toàn Tài Chính 2017

   31/12/2017 Download

   Báo Cáo Tài Chính Riêng Q4/2017

   31/12/2017 Download

   Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất 2017

   31/12/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng 2017

   31/12/2017 Download

   Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Q4/2017

   31/12/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017.pdf

   31/12/2017 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất Quý 3 năm 2017.pdf

   30/09/2017 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận riêng Quý 3 năm 2017.pdf

   30/09/2017 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất Quý 3 năm 2017.pdf

   30/09/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017.pdf

   30/09/2017 Download

   Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017.pdf

   30/09/2017 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất bán niên 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017.pdf

   30/06/2017 Download

   Giải Trình Lợi Nhuận Hợp Nhất Q1/2017

   20/04/2017 Download

   Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017.pdf

   31/03/2017 Download

   Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017.pdf

   31/03/2017 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016.pdf

   31/12/2016 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.pdf

   31/12/2016 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2016.pdf

   31/12/2016 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016.pdf

   31/12/2016 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2016.pdf

   30/09/2016 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016.pdf

   30/09/2016 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2016.pdf

   30/06/2016 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016.pdf

   30/06/2016 Download

   Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.pdf

   30/06/2016 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2016.pdf

   30/06/2016 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016.pdf

   30/06/2016 Download

   Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017.pdf

   31/03/2016 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2016.pdf

   31/03/2016 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016.pdf

   31/03/2016 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015.pdf

   31/12/2015 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.pdf

   31/12/2015 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.pdf

   31/12/2015 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015.pdf

   31/12/2015 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2015.pdf

   31/12/2015 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015.pdf

   30/09/2015 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2015.pdf

   30/06/2015 Download

   Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.pdf

   30/06/2015 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2015.pdf

   30/06/2015 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015.pdf

   30/06/2015 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2015.pdf

   31/03/2015 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015.pdf

   31/03/2015 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014.pdf

   31/12/2014 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.pdf

   31/12/2014 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2014.pdf

   31/12/2014 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014.pdf

   31/12/2014 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2014.pdf

   30/09/2014 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014.pdf

   30/09/2014 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2014.pdf

   30/06/2014 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2014.PDF

   30/06/2014 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014.pdf

   30/06/2014 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2014.pdf

   31/03/2014 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014.pdf

   31/03/2014 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013.pdf

   31/12/2013 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.pdf

   31/12/2013 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2013.PDF

   31/12/2013 Download

   Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013.pdf

   31/12/2013 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013.PDF

   31/12/2013 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2013.PDF

   31/12/2013 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013.PDF

   30/09/2013 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013.PDF

   01/07/2013 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2013.PDF

   30/06/2013 Download

   Báo cáo tài chính bán niên năm 2013.PDF

   30/06/2013 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2013.PDF

   30/06/2013 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1 năm 2013.PDF

   31/03/2013 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2012.pdf

   31/12/2012 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012.pdf

   31/12/2012 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.PDF

   31/12/2012 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012.pdf

   30/09/2012 Download

   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2012.pdf

   30/06/2012 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012.pdf

   30/06/2012 Download

   Báo cáo tài chính bán niên năm 2012.pdf

   30/06/2012 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012.PDF

   31/03/2012 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.pdf

   31/12/2011 Download

   Báo cáo tài chính Q4 năm 2011.pdf

   31/12/2011 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011.pdf

   30/09/2011 Download

   Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2011.pdf

   30/06/2011 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2 năm 2011.doc

   30/06/2011 Download

   Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011.pdf

   30/06/2011 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2011.pdf

   30/06/2011 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011.pdf

   31/03/2011 Download

   Giải trình biến động lợi nhuận năm 2010.pdf

   31/12/2010 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.pdf

   31/12/2010 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4 năm 2010.doc

   31/12/2010 Download

   Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2010.pdf

   31/12/2010 Download

   Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2010.doc

   30/09/2010 Download

   Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2010.pdf

   30/09/2010 Download

   Báo cáo tài chính bán niên năm 2010.pdf

   30/06/2010 Download

   Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2010.pdf

   30/06/2010 Download

   Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2010.pdf

   31/03/2010 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.pdf

   31/12/2009 Download

   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.pdf

   20/03/2008 Download

   Báo cáo tài chính tóm tắt 2007

   31/12/2007 Download
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi