Hợp tác cùng phát triển

Bản chào dịch vụ ủy thác đầu tư PVGS mới

Hoạt động VNDirect 08/05/2007    690

Chia sẻ

BẢN CHÀO DỊCH VỤ


Tên dịch vụ : DỊCH
VỤ HỢP TÁC ĐẦU TƯ TRƯỚC ĐẤU GIÁ (HTĐT)
Đối tượng đầu tư: CÔNG TY KINH
DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM(PV GAS)

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ Từ ngày 07/05/2007 đến ngày
16/05/2007.
Trong thời gian này VNDS được quyền dừng nhận đăng ký Hợp
tác đầu tư bất kỳ lúc nào khi VNDS thấy cần thiết.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ Tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu

NỘI DUNG NHẬN HTĐT

 • Mỗi
  khách hàng chỉ tham gia 1 hợp đồng HTĐT duy nhất;
 • Thời
  hạn HTĐT từ khi ký hợp đồng đến khi tổ chức phát hành cho phép chuyển nhượng
  quyền đầu tư trực tiếp.
 • Số lượng đăng
  ký mua tối thiểu, tối đa:
  tối
  thiểu là 1
  .000 cổ phần, tối đa không hạn chế đối với cá nhân và tổ chức trong và ngoài
  nước,
  số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 100
  0.

HÌNH THỨC HTĐT:

I) Hợp tác đầu tư
trước đấu giá,
Theo
đó:

 • Giá trúng thầu bình
  quân của VNDS: được xác định trên cơ sở giá trúng thầu bình quân gia quyền
  của lượng cổ phiếu VNDS trúng thầu (bao gồm các chi phí phát sinh, nếu
  có).
 • Nguyên tắc phân bổ
  số cổ phiếu trúng thầu: Số cổ phiếu trúng thầu của VNDS được phân bổ cho
  các khách hàng tương ứng với tỷ lệ trúng thầu của VNDS và khối lượng đăng
  ký HTĐT của khách hàng. Nếu khách hàng từ chối thực hiện quyền mua số cổ
  phiếu trúng thầu được phân bổ, khoản tiền đặt cọc tương ứng sẽ không được
  hoàn trả lại cho khách hàng, loại trừ VNDS có quy định khác.
 • Đối với các bên tham gia HTĐT được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản
  tiền đặt cọc được trừ vào tổng
  số
  tiền phải trả;

1. Khi VNDS đấu giá
thành công trúng toàn bộ:

 • Khách
  hàng sẽ được mua toàn bộ số cổ phần mình đặt mua theo giá trúng thầu bình
  quân gia quyền của VNDS.

2. Khi VNDS đấu giá
thành công một phần

 • Khách hàng được mua một phần số cổ phần mình đặt mua
  theo giá trùng thầu bình quân của VNDS và theo nguyên tác phân bổ số cổ
  phiều trúng thầu của VNDS.

3. Khi VNDS đấu giá
không thành công toàn bộ:

 • Toàn
  bộ tiền đặt cọc khách hàng đã nộp
  sẽ chuyển trả lại cho khách hàng (trừ chi phí đấu giá)


II) Quyền hạn của nhà đầu

1) Trong thời hạn HTĐT

Khách hàng thực hiện HTĐT được hưởng các lợi ích hợp pháp
phát sinh từ số cổ phần HTĐT theo chính sách của Công ty cổ phần (Đơn vị phát
hành) dành cho các cổ đông phổ thông. Đó là toàn bộ các quyền dành cho cổ đông
phổ thông, trừ quyền tham gia Đại hội cổ đông (ĐHCĐ)

2) Tại cuối kỳ HTĐT

VNDS sẽ
chuyển quyền đầu tư trực tiếp toàn bộ số cổ phần HTĐT cho khách hàng.

CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU

(1) Chi phí đấu giá: 0.1% giá trị góp vốn tính theo mệnh giá của cố phiếu (Chi phí đấu
giá = 0.1% * mệnh giá cổ phiếu * số cổ phiếu đăng ký). Đây là mức phí được thu
tại thời điểm đăng ký và nộp tiền góp vốn lần 1.

 • Trong
  trường hợp VNDS không trúng đấu giá, chi phí đấu giá sẽ không được hoàn trả cho khách
  hàng;
 • Trong
  trường hợp VNDS trúng đấu giá một phần hay toàn bộ, chi phí đấu giá sẽ được hoàn trả lại dưới hình
  thức khấu trừ khoản tiền cần phải đóng thêm để hoàn thành hợp đồng HTĐT;
 • Trong
  trường hợp VNDS trúng đấu giá một phần hay toàn bộ, khách hàng được VNDS
  giành cho quyền mua tương ứng nhưng từ chối mua, chi phí đấu giá sẽ không
  được hoàn trả lại, loại trừ VNDS có quy định khác.

(2) Phí quản lý cổ phần: Phí quản lý cổ phần là 1%
tổng giá trị góp vốn

 • Tổng
  giá trị góp vốn được tính theo giá trúng thầu bình quân của VNDS nhân với
  số lượng cổ phần hợp tác tại thời điểm thu phí quản lý cổ phần.
 • Phí
  quản lý cổ phần được thu tại thời
  điểm nộp tiền góp vốn lần 2

(3) Phí chuyển nhượng
cổ phần HTĐT là: 500.000đ/1 lần chuyển nhượng/1 người

(4) Phí chuyển quyền
đầu tư trực tiếp
: Tại cuối kỳ hợp tác đầu tư, khách hàng sẽ phải chịu phí
chuyển quyền đầu tư trực tiếp theo quy định của Tổ chức phát hành.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng HTĐT thực hiện thanh toán theo 2 đợt:

 • Đợt
  1: Khách hàng nộp tiền góp vốn lần 1 bằng 10% tổng giá trị tính theo số cổ
  phần đăng ký HTĐT và giá khởi điểm 10.500đ/cp
  cộng chi phí đấu giá bằng 0.1%
  tổng giá trị tính theo số cổ phần đăng ký HTĐT và mệnh giá cổ phiếu 10.000 đ/cp. Khách hàng làm thủ
  tục chuyển tiền nhưng không đến làm thủ tục đăng ký HTĐT tại VNDS theo
  đúng quy định sẽ không được coi là hợp lệ. VNDS không chịu trách nhiệm
  phân bổ cổ phần HTĐT cho khách hàng khi VNDS đầu giá thành công một phần
  hay toàn bộ;
 • Đợt
  2: Vào thời điểm xác định ghi trong Thông báo HTĐT, khách hàng sẽ thực
  hiện thanh toán số tiền góp vốn lần 2 tương ứng với số cổ phần trúng thầu
  và giá trúng thầu bình quân.

Nếu quá thời hạn nộp tiền đợt 2 mà
VNDS không nhận được tiền của khách hàng thì VNDS được toàn quyền xử lý số cổ
phần đã phân bổ cho khách hàng, khách hàng coi như từ chối mua và chấp nhận mất
tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần được phân bổ.

Các điều khoản khác như trong Quy chế
Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài
Công ty kinh khí hoá lỏng Miền Nam (lần 2) của Trung tâm giao dịch
Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÁC TIỆN ÍCH KÈM THEO

 • Khách hàng tham gia
  HTĐT tại VNDS được quyền thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng HTĐT.

QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC

Bước 1: Đăng ký HTĐT

 • 01 Đơn đăng ký HTĐT
  theo mẫu của VNDS đã được điền đầy đủ thông tin của khách hàng
 • 01
  bản gốc và 01 bản phôtô CMND.
 • 01
  chứng từ nộp đầy đủ tiền góp vốn lần 1.

Bước 2: Nộp tiền góp vốn lần 2

 • Nộp
  tiền góp vốn lần 2 theo thông báo HTĐT của VNDS. VNDS sẽ gửi thông báo HTĐT
  bằng thư bảo đảm theo địa chỉ đăng ký của khách hàng.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận cổ
phần HTĐT

 • Khách
  hàng đến VNDS ký Hợp đồng HTĐT theo chỉ dẫn trong Thông báo HTĐT
 • Xuất
  trình chứng từ nộp tiền đợt 2
 • Xuất
  trình CMND và Thông báo HTĐT.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi câu
hỏi hoặc nhu cầu biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi số máy 04-972 4568, máy
lẻ 136 để được giải đáp thêm.


Công ty
cổ phần chứng khoán VNDS xin trân trọng thông báo!

Download:  –  Thông cáo báo chí đấu giá lần 2
                   –  Công bố thông tin đấu giá lần 2
                   –  Hướng dẫn các thủ tục tham gia đấu giá PVGasSouth
                   –  Đơn đăng ký đấu giá PVGasSouth
                   –  Đăng ký mua HTDT
                   –  Mẫu giấy ủy quyền đấu giá cổ phần
                   –  Thủ tục nộp tiền Ủy thác
      

DMCA.com Protection Status